Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

NABÓR NR 1/2018/G w ramach projektu grantowego: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”

ogłasza nabór nr 1/2018/G

 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w ramach projektu grantowego:

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

- Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru

 wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023

dla LGD "Cieszyńska Kraina" w przedsięwzięciu Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru

 

Termin składania wniosków:

25.06.2018 - 09.07.2018

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro LGD „Cieszyńska  Kraina”

ul. Mickiewicza 9

43-430 Skoczów

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Cieszyńska Kraina” wniosku w wersji papierowej.

 

Zakres tematyczny projektu grantowego: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

 

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru

 

Okres realizacji zadań ramach projektu grantowego: 01.03.2019 - 29.02.2020

 

Termin składania wniosku o rozliczenie zadania: do 29.02.2020

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Zadanie musi być zgodna z:

1)Celem ogólnym:

 • Wzmocnienie konkurencyjności obszaru LSR

2)Celem szczegółowym:

 • Wykorzystanie potencjału dla rozwoju oraz promocji obszaru LSR

3)Przedsięwzięciem:

 • Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru

 4)Wskaźnikiem: musi realizować co najmniej jeden wskaźnik rezultatu i produktu:

 a) Liczba utworzonych lub udoskonalonych elementów promocji obszaru;

b) Wzrost liczby turystów odwiedzających obszar.

 5) Zadanie musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z późniejszymi zmianami;

6) Spełnić warunki oceny wstępnej;

7) Zostać uznana za zgodną z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

8) Zadanie musi spełniać warunki udzielenia pomocy wskazane w LSR.

2. Minimalna liczba punktów w kryteriach wybory, których osiągnięcie jest niezbędne do wyboru zadania przez LGD to: 6,3 pkt.

 Dodatkowe warunki uzyskania grantu:

 1. Suma kontrolna wniosku w wersji elektronicznej z generatora i papierowej musi być tożsama;
 2. Termin realizacji zadania mieści się w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

 Kryteria wyboru zadania zawarte są w:

 1. Karcie oceny zadania wg. kryteriów wyboru Grantobiorców.
 2. Karcie oceny zgodności zadania z LSR.
 3. Karta oceny zgodności z programem.
 4. Karcie oceny formalnej.

Ww. dokumenty udostępnione są na stronie internetowej  www.cieszynskakraina.pl

 

Forma wsparcia: Refundacja – 100% kosztów kwalifikowalnych.

 

Limit dostępnych środków

Limit  środków przeznaczonych na realizację projektu grantowego: 270 000,00 zł. 

 

Wnioskowana kwota pomocy na realizację jednego zadania od 5 000,00 zł do 50 000,00 zł      

 

Suma grantów przyznanych na etapie wyboru podmiotom wnioskującym, będącym jednostkami sektora finansów publicznych nie może przekroczyć 20% wartości projektu grantowego.

 

Limit środków na jednego Grantobiorcę w ramach projektów grantowych realizowanych przez LGD nie może przekroczyć 100 000 zł.

                                                                                               

 

Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia:

 • Wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu grantowego poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z załącznikami.

 

Tryb składania wniosków:

Wniosek o powierzenie grantu, wypełniony i zatwierdzony w Generatorze (link:https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=d8e801f23e39c084&&b=d9842f700322f41edf8434a01aef38c3), należy wydrukować, podpisać i w wersji papierowej wraz z załącznikami złożyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej. Wnioski  należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez osobę upoważnioną lub pełnomocnika) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Uwaga! Złożenie wniosku o powierzenie grantu traktowane będzie przez LGD jako potwierdzenie zaznajomienia się z treścią ogłoszenia o naborze i Procedurą oceny i wyboru Grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania monitoringu i kontroli grantu oraz akceptację postanowień zawartych w tych dokumentach, w tym ubiegania się o powierzenie granty na realizację zadania. 

 

Zasady składania i rozpatrywania odwołań od oceny zadań dokonanej przez Radę LGD:

Na zasadach określonych w Procedurze oceny i wyboru Grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania, monitoringu i kontroli Grantu.

 

Szczegółowych informacji na temat naboru udziela biuro LGD „Cieszyńska Kraina” z siedzibą przy ulicy Mickiewicza 9 w Skoczowie, tel.: (033) 487 49 42, adres e-mail: biuro@cieszynskakraina.pl

Miejsce udostępnienia dokumentów:

 1. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR.
 2. Formularz wniosku o powierzenie grantu.
 3. Wzór umowy o powierzenie grantu.
 4. Formularz wniosku o rozliczenie grantu
 5. Karta weryfikacji formalnej.
 6. Karta weryfikacji zgodności zadania z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.
 7. Karta oceny zadania wg kryteriów wyboru Granobiorców.
 8. Karta oceny zgodności z LSR.
 9. Kryteria wyboru Grantobiorców.
 10. Lokalna Strategia Rozwoju kierowanego przez społeczność.
 11. Generator wniosków

Zasady odstępowania od naboru lub przeprowadzenia naboru uzupełniającego w ramach projektu grantowego:

 1. Zarząd może podjąć decyzję o odstąpieniu (rezygnacji) z naboru lub o przeprowadzeniu naboru uzupełniającego, mającego na celu wybranie zadań pozwalających na osiągniecie przez projekt grantowy założonych celów, wskaźników lub spełnienie warunków opisanych w przepisach prawa, jeżeli:

1) Biuro stwierdzi na etapie weryfikacji wniosków, na podstawie ich treści lub złożonych wraz z nimi załączników, że złożone wnioski nie gwarantują osiągnięcia celów lub wskaźników projektu grantowego lub nie dają możliwości zachowania warunków realizacji projektu grantowego opisanych w przepisach prawa,

2) wybrane przez Radę zadania, które mieszczą się w limicie (po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań) nie gwarantują osiągnięcia celów lub wskaźników projektu grantowego lub nie dają możliwości zachowania warunków realizacji projektu grantowego opisanych w przepisach prawa i nie może zostać zastosowana procedura opisana w VII.5. ppk 16 powyżej:

 1. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od naboru Zarząd przesyła
  do Wnioskodawców pisma informujące ich o tej decyzji. Informacja zostaje opublikowana również na stronie internetowej LGD.
 2. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzaniu naboru uzupełniającego Zarząd zamieszcza na stronie internetowej LGD ogłoszenie o przeprowadzeniu naboru uzupełniającego. Do ogłoszenia i naboru uzupełniającego stosuje się odpowiednio opisane wcześniej zasady dotyczące naboru i oceny wniosków, przy czym nabór uzupełniający może być ogłoszony jedynie na kwotę pozostałą po przyznaniu grantów
  w ramach pierwotnego naboru. W ogłoszeniu o naborze uzupełniającym wskazuje
  się dodatkowo:

1) wskaźniki, jakie muszą osiągnąć zadania, których dotyczy nabór uzupełniający
(tj. wskaźniki, których osiągnięcia nie gwarantowały złożone wcześniej wnioski) lub inne cechy wnioskodawców lub ich zadań, pozwalające osiągnąć cele projektu grantowego lub spełnić przez projekt grantowy warunki wynikające z przepisów,

2) kwotę środków finansowych, na które ogłaszany jest nabór uzupełniający;

3) termin na składanie wniosków w ramach nabór uzupełniającego nie może być krótszy niż połowa terminu na składanie wniosków w ramach pierwszego konkursu.

 1. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia XIV rozdziału Procedury.

 

Załączniki do ogłoszenia

 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu grantowego cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Agro Market
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play