Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1 na stronę https://www.cieszynskakraina.pl/.

Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

Wstęp

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania„ Cieszyńska Kraina zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania„Cieszyńska Kraina” o nazwie https://www.cieszynskakraina.pl/ .

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-01-18.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Nie jest spełnione kryterium: 1.1.1 Treść nietekstowa: wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
 2. Nie jest spełnione kryterium: 1.3.1 Informacje i relacje: nieprawidłowe zastosowanie list punktowych, brak komórek nagłówkowych dla tabel, kilka nagłówków H1 na jednej podstronie.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-01-25

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:

Optimal IT Sp. z o. o.  ul. Wałowa 3, 43-430 Skoczów

NIP: 5482657220, REGON: 242788093, KRS nr: 0000399824

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej biuro@cieszynskakraina.pl. Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu: (+48) 33 487 49 42. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania„Cieszyńska Kraina” powinno zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania„Cieszyńska Kraina” niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania„Cieszyńska Kraina” może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania„Cieszyńska Kraina” odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek w którym mieści się biuro Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania„ Cieszyńska Kraina” przy ul. Mickiewicza 9 w Skoczowie:

 1. Opis dostępności wejścia do budynku.
  Wejście do budynku nie jest dostosowane do potrzeb osób mających niepełnosprawność ruchową.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
  W budynku jest platforma dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze. Na klatce schodowej zamontowane są poręcze.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oraz informacji głosowych. W budynku znajduje się platforma umożliwiająca transport osoby niepełnosprawnej.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Do budynku przylega parking miejski zapewniający miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” nie zapewnia tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.
Załączniki
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r. strona zostanie otwarta w nowej karcie
Wypełnij ankietę strona zostanie otwarta w nowej karcie Przejdź do Facebook strona zostanie otwarta w nowej karcie
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play