Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

RPO WSL

Wszystkie LGD działające na terenie województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 mają zapewnione dla mieszkańców z terenu objętego działaniem LGD:

  • 16 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu 8i,9i, 9iv, 9v,
  • 16 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu 9a i 9b.
Oś priorytetowa Priorytet inwestycyjny Cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego Działania/ poddziałanie Fundusz Indykatywna alokacja UE (EUR)
VII Regionalny Rynek pracy 8i Wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia. Poddziałanie 7.1.3 
Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs
EFS 4 000 000
 IX Włączenie społeczne   9i Wzmocnienie aktywności Społecznej i zawodowej społeczności zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne Poddziałania 9.1.4 Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR EFS 5 000 000
9iv Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz Wzrost dostępności do usług zdrowotnych w regionie Poddziałania 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR EFS 6 000 000
9v Wzrost liczby i stabilności miejsc pracy w sektorze ekonomii Społecznej w regionie Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii Społecznej – Projekty konkursowe. EFS 1 000 000
X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna 9a Lepszy dostęp do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem Poddziałania 10.2.4. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR EFRR 8 000 000
9b Zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny. Poddziałanie 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z LSR. EFRR 8 000 000

Aby skorzystać z ww. środków Państwa projekt musi otrzymać pozytywną opinię LGD o zgodności z LSR, którą każdy Wnioskodawca musi dołączyć do wniosku aplikacyjnego składanego w Urzędzie Marszałkowskim. 
W celu otrzymania zaświadczenia LGD o zgodności wniosku z LSR należy złożyć wniosek o ocenę projektu za zgodność z LSR. Wniosek będzie rozpatrywany w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku do LGD Cieszyńska Kraina. 

Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r. strona zostanie otwarta w nowej karcie
Wypełnij ankietę strona zostanie otwarta w nowej karcie Przejdź do Facebook strona zostanie otwarta w nowej karcie
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play