Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Pozostałe operacje

Wnioski na pozostałe operacje w ramach poddziałania 19.2

 

O pomoc przyznawaną na operacje może ubiegać się:

 • OSOBA FIZYCZNA jeżeli:
  a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  b) jest pełnoletnia
  c) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego LSR obejmującym gminy: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Szczyrk, Ustroń, Wisła oraz Zebrzydowice. (w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej powyższe warunki powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki), albo
 • OSOBA PRAWNA, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
 • JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
 • GMINA, która nie spełnia warunku : siedziba osoby prawnej lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR; jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację, albo
  POWIAT, który nie spełnia warunku: siedziba osoby prawnej lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejkim objętym LSR, jeżeli obszar przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację.

 

W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo: mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR, małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.


Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. (W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce). Wniosek o numer identyfikacyjny należy składać do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (powiat cieszyński – Międzyświeć, ul, Cieszyńska 85; powiat bielski – Bielsko-Biała, ul. Gen.M.Boruty-Spiechowicza 24).

Podmiot ubiegający się o wsparcie wykaże, że:
a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.

Podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie wsparcia nie  została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło 2 lata od dnia przyznania podmiotowi takiej pomocy.

 

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie:

1) WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;

2) ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), zwaną dalej „LSR”, przez:

a) tworzenie lub rozwój inkubarotów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będąch przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego , powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. w których jest wykonywana dzialalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzenia tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności,
b) rozwijanie działalności gospodarczej
- w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

3) ROZWOJU OGÓLODOSTĘPNEJ I NIKOMERCYJNEJ INFRASTUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYNEJ , LUB KULTURALNEJ;

4) BUDOWA LUB PRZEBUDOWA PUBLICZNYCH DRÓG GMINNYCH LUB POWIATOWYCH:

a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo

b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;

5) PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH

 

Limity wsparcia:

Podmioty gospodarcze poszerzające swoją działalność - do 300 000 PLN, dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowalnych,

Jednostki samorządu terytorialnego - wysokość dofinansowanie operacji nie wyżej niż 63,63%,

Beneficjenci realizujący operacje polegające na utworzeniu inkubatora przetwórstwa lokalnego - 500 000 PLN, dofinansowanie 70%.

 

Operacja w zakresie rozwijania działalności gospodarczej:
• zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę - nie dotyczy, jeśli suma pomocy przyznanej jednemu podmiotowi na dotychczas realizowane operacje oraz pomocy wnioskowanej nie przekracza 25 tys. zł;
• zakłada utrzymanie miejsc pracy , w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;
• będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
• operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;
• inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji;
• jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;
• minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;
• jej realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
• została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi;
• koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych.

Podmiot ubiegający się o przyznanie dofinansowania w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wnisku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność.

 

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji jeżeli zostały:
1) poniesione:
a) od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych - od dnia 1 stycznia 2014 r.,
b) zgodnie z przepisami :
- o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowanie
- umowy z dnia 20 lutego 2015 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 określającymi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisami wydanymi na podstawie art.43a ust.6 tej ustawy - w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,
c) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych - w formie rozliczenia bezgotówkowego;
2) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia 1305/2013

Koszty kwalifikowane:
Pomoc na operację w zakresie rozwijania działalności gospodarczej jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:
1) ogólne (takie jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności),
2) zakupu robót budowlanych lub usług,
3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego –również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,
6) zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
7) zakupu nowych rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
8) wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników - w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3 (tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, wspieranie współpracy między podmiotami w ramach krótkich łańcuchów dostaw, świadczenia usług turystycznych lub rozwijania rynku zbytu produktów lub usług lokalnych),
9) podatku od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem podatku, który można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT,
- które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 (w formie robót budowlanych, towarów, usług). Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.
Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.

Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu - w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.


Pomoc ma charakter pomocy de minimis.
Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez zarząd województwa.

 

Pomoc nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:
1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
2) górnictwo i wydobywanie;
3) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
8) produkcja metali;
9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
10) transport lotniczy i kolejowy;
11) gospodarka magazynowa.

 

Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio do LGD, w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Postępowanie w sprawie o przyznanie pomocy prowadzi zarząd województwa.
Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny prowadzonej przez Radę LGD z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu.

Dokumenty aplikacyjne dostępne TUTAJ

 

Załączniki
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r. strona zostanie otwarta w nowej karcie
Wypełnij ankietę strona zostanie otwarta w nowej karcie Przejdź do Facebook strona zostanie otwarta w nowej karcie
Ikona
Cieszyńska Kraina
pobierz bezpłatną aplikację
AppStoreGoogle Play