Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

NABÓR WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ W 2020 ROKU PROGRAMU „KLUB”

Celem Programu jest dofinansowanie działalności prowadzonej przez podmioty funkcjonujące w lokalnych środowiskach sportowych – kluby sportowe, które stanowią lokalne centra aktywności społecznej oraz miejsca poprawy stanu kondycji fizycznej społeczeństwa.

Przedmiotem wsparcia są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego – wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,organizacja obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego.

Głównymi celami programu są:

1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży;

2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej;

3) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży;

4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży;

5) optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

ZADANIE OBJĘTE DOFINANSOWANIEM:

Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy), organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne).

WNIOSKODAWCY UPRAWNIENI DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

1. Wniosek musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT, dostępnym pod adresemhttps://wnioski.msit.gov.pl.

Na etapie naboru, wypełniony formularz wniosku należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną.

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 15 marca 2020 r.

2. Datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest data wysłania aplikacji w systemie elektronicznym AMODIT.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2694,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-roku-Programu-KLUB.html

LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Agro Market
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
facebook