Logo UE
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo PROW
Zamknij wyszukiwarkę
Cieszyńska Kraina
43-430 Skoczów ul. Mickiewicza 9
tel./fax 33 487 49 42
Godziny pracy biura: Pn-Pt: 7.30 - 15.30

Zebrania rady

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina"

2018-08-08 11:48
Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina" dotyczące oceny wniosków o powierzenie grantów pod wzgledem formalnym, zgodności z PROW na lata 2014-2020, zgodności z LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru grantów z następujących zakresów: - Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru oraz Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – projekty/zadania służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym poprzez podnoszenie kompetencji, odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2018 r., o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Łączce, ul. Widokowa 10.
więcej

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina"

2018-07-02 12:55
Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina" dotyczące oceny wniosków pod wzgledem formalnym, zgodności z PROW na lata 2014-2020, zgodności z LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru złożonych w naborze dla zakresów: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, odbędzie się w dniu 9 lipca 2018 r., o godz. 9.00 w biurze LGD.
więcej

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina"

2018-06-06 07:23
Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina" dotyczące oceny wniosków pod wzgledem formalnym, zgodności z PROW na lata 2014-2020, zgodności z LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru złożonych w naborze dla zakresów: Rozwój przedsiębiorstw działających  w obszarze turystyki/okołoturystyki-przez podejmowanie działalności gospodarczej; Rozwój działalności gospodarczej, tworzenie nowych i utrzymanie obecnych miejsc pracy ; Infrastruktura niekomercyjna - Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań  w obszarze turystyki/rekreacji ; Promocja obszaru - Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru; Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, także  o charakterze ponadregionalnym; Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, w tym także  niezwiązanych z lokalną kulturą i tradycją oraz imprez skierowanych do różnych grup wiekowych, odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 r., o godz. 9.00 w biurze LGD.
więcej

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina"

2018-05-15 06:52
 Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina" dotyczące przeprowadzenia ponownej oceny  zgodnie z programem, odbędzie się w dniu 22 maja 2018 r., o godz. 9.00 w biurze LGD
więcej

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina"

2018-03-29 08:26
 Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina" dotyczące przeprowadzenia autokontroli w ramach złożonego protestu  zgodnie z  lokalnymi kryteriami wyboru, odbędzie się w dniu 06 kwietnia 2018 r., o godz. 9.00 w biurze LGD
więcej
LGD-POWER
Bank Spółdzielczy
Bank Spółdzielczy
Informacje dotyczące projektów i działań do czerwca 2015 r.
Wypełnij ankietę
facebook